PRIVACYBELEID

Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG (hierna Mäurer&Wirtz), vindt de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het Privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 1 mei 2023

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Mäurer&Wirtz is producent en eigenaar van alle producten, merk en beeldrechten van het merk Tabac, wij verkopen dit merk via (e-)retailers binnen de gehele EU.

Voor de verkoop maken wij gebruik van verschillende online marketing en verkoopkanalen, in dit geval de website van Tabac die eigendom is van Mäurer&Wirtz.  Deze website van Mäurer&Wirtz is te vinden op www.m-w.deen die van Tabac via Tabac-fragrances.nl (hierna de “Website”). De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Mäurer&Wirtzmet betrekking tot alle activiteiten van de website.

 

Mäurer& Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Str. 120

52224 Stolberg- Duitsland

Telefoon: +49(0)2402 89-0

E-mailadres: info@m-w.de

 

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Att.  Functionaris gegevensbescherming

ZweifallerStr. 120 - 52224 Stolberg – Duitsland

E-mailadres: datenschutz@m-w.de

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT MÄURER & WIRTZ  VOOR WELKE DOELEINDEN?

 

Pin / Creditcard betalingen

Ten behoeve van Mäurer&Wirtzin dit geval mbt het merk Tabac worden je aankopen met een creditcard of ideal  op onze site  webshop afgewikkeld door onze payment provider Adyen B.V. (hierna: “Adyen”). In de systemen van Adyen is voor ons het volgende zichtbaar:

 

In welke website de betreffende aankoop is gedaan; transactie, bij creditcardbetalingen achternaam en voorletter, een deel van het kaartnummer, de verloopdatum, soort kaart en (indien de kaart geen pincode bevat) de handtekening; betaalwijze, locatie en tijd, land van herkomst van de creditcard/pinpas.

Deze gegevens worden gebruikt om je bestelling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou. We kunnen je gegevens ook gebruiken voor analyse- enoptimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Mäurer&Wirtz om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

 

GEBRUIK VAN Tabac WEBSITE

Cookies

Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op onze Website bezoekt. Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking herkennen wij je als je vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website.

Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om je ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor je te personaliseren, je te herkennen bij een volgend bezoek en om je ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen.

De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is je toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy). In onze Cookie Policy kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. Je kan je toestemming altijd weer intrekken.

 

Bestellen als gast

Als je een online bestelling wilt doen zonder account, vragen wij je gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met je te hebben overje bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

 

Sociale Media

Mäurer&Wirtzis met het merk Tabac op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin.

Als je een merk van Mäurer&Wirtzvolgt, in dit geval het merk Tabac,  via sociale media, of communiceert met of over Mäurer&Wirtzmet betrekking tot het merk Tabac, via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over Mäurer&Wirtzin dit geval het merk Tabac deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Mäurer&Wirtz en haar merken volgens zelf ook sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

Mäurer&Wirtz kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van Mäurer&Wirtz of het  merk Tabac is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan Mäurer&Wirtz bijhouden of en, zo ja, welke klachten er over Mäurer&Wirtzof haar merk Tabac worden gedaan via sociale mediakanalen van klachtensites. In dat kader verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

Profielinformatie van het betreffende sociale medium, de bekeken en geplaatste content en berichten m.b.t. Mäurer&Wirtzen het merk Tabac, in het platform opgeslagen metadata.

 

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van het merk Tabac en de activiteiten van Mäurer&Wirtz te analyseren en haar klantvriendelijkheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mäurer&Wirtzom haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd aan je klantdossier indien je contact hebt met Mäurer&Wirtzin verband met het merk Tabac via sociale media. Het doel van deze verwerking is de afhandeling van je verzoek. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

 

Klantenservice

Als je contact opneemt met, of gebruikmaakt van de diensten van de Mäurer&Wirtz Klantenservice, verzamelen wij en onze partners voor zover nodig de volgende gegevens: e-mailadres, telefoonnummer, inhoud correspondentie, naam, adres, woonplaats.

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op je klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met jou.

We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en je klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Mäurer&Wirtz om haar dienstverlening te verbeteren.

 

Communicatie

E-mail

Op de Website kun je je aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van Mäurer&Wirtzmet betrekking tot het merk Tabac. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Mäurer&Wirtzmet betrekking tot het merk Tabac. De grondslag hiervoor is toestemming. De nieuwsbrief wordt gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies. De grondslag voor het gebruik van cookies is toestemming.

 

Je kan je altijd afmelden voor communicatie van Tabac of Mäurer&Wirtz via de link onderaan elk ontvangen bericht of via je online Account. Je kan je niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke serviceberichten.

 

Wij kunnen je e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over je gedrag op onze Website. Zo kunnen wij zien of je via onze nieuwsbrief doorklikt naar de Website en kunnen wij je herkennen als je onze Website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties je neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrief is. Dit doen wij door middel van cookies. De juridische grondslag hiervoor is je toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

 

HOELANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Mäurer&Wirtz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Mäurer&Wirtz hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Aankoop zonder Webshop Account

Wanneer je een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal twaalf (12) maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

Webshop Account

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in de webshop account worden in beginsel door ons bewaard zolang uw Account actief is. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw Webshop Account, zullen wij u vragen of u uw Webshop Account wilt behouden. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft uw Webshop Account te willen behouden, verwijderen wij uw Account.

Cookies

Mäurer&Wirtz hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over je internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.

Nieuwsbrief

Wanneer je je hebt opgegeven voor nieuwsbrief, bewaart Mäurer&Wirtz je gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht. Wanneer je vanuit je online account een nieuwsbrief ontvangt, kan je je hiervoor ook afmelden via je account.

Klantenservice

Indien je contact opneemt met de Mäurer&Wirtz Klantenservice voor het merk Tabac worden je persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Winacties

Gegevens over winacties waar je aan mee hebt gedaan, bewaren wij maximaal zes (6) maanden.

Gegevens betreffende fraude en diefstal

Ten aanzien van gegevens betreffende fraude en diefstal hanteert Mäurer&Wirtz een bewaartermijn van maximaal vijf jaar, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.

Wanneer je vragen hebt over het bewaartermijnenbeleid van Mäurer&Wirtz, dan kun je contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar sales.benelux@m-w.de

 

AAN WIE VERSTREKT MÄURER & WIRTZ  JE GEGEVENS?

Mäurer&Wirtz kan gebruikmaken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Mäurer&Wirtz en Mäurer&Wirtz draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Mäurer&Wirtz optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Mäurer&Wirtz afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij je gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Mäurer&Wirtz.

Ook kan Mäurer&Wirtz diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Je wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat u gebruikmaakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt Mäurer&Wirtz alleen gegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

 

HOE BESCHERMEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Mäurer&Wirtz heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht.

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

 

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Inzage en correctie

Als je wil weten welke persoonsgegevens Mäurer&Wirtzvan u verwerkt en voor welke doeleinden, kun je contact opnemen via sales.benelux@m-w.de Je kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van je gegevens. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Mäurer&Wirtz zal op je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice. In de e-mails of andere berichten die Mäurer&Wirtz stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien je hiervan gebruikmaakt, zal je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kan je je niet afmelden.

Verwijdering

Als je wilt dat Mäurer&Wirtz je persoonsgegevens en/of je account verwijdert, kan je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar sales.benelux@m-w.de Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Mäurer&Wirtz worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als je gegronde redenen hebt een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Mäurer&Wirtz verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Mäurer&Wirtz, kan je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar sales.benelux@m-w.de

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Mäurer&Wirtz berust op je toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die je aan Mäurer&Wirtz hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar sales.benelux@m-w.de

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Mäurer&Wirtz, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheer je gegevens via je online Account

Je kan je gegevens ook zelf bekijken, beheren, wijzigingen en verwijderen in je online account via de Website. Zo kan je

-        Je persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen met – bijvoorbeeld – je telefoonnummer en geboortedatum; je bezorgadressen wijzigen, je orderhistorie bekijken, je afmelden voor de nieuwsbrief.

 

WEBSITES VAN DERDEN

De website van Tabac kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Mäurer&Wirtz heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Mäurer&Wirtz zijn verkregen. Mäurer&Wirtz accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kun je contact opnemen met de Mäurer&Wirtz Klantenservicevia sales.benelux@m-w.de  .

 

This cookie table has been created and updated by the CookieFirst - Cookie Banner Tool.

Consent to the use of cookies.

For our website to function properly we use cookies. To obtain your valid consent for the use and storage of cookies in the browser you use to access our website and to properly document this we use a consent management platform: CookieFirst. This technology is provided by Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, The Netherlands. Website: https://cookiefirst.com referred to as CookieFirst.

When you access our website, a connection is established with CookieFirst’s server to give us the possibility to obtain valid consent from you to the use of certain cookies. CookieFirst then stores a cookie in your browser in order to be able to activate only those cookies to which you have consented and to properly document this. The data processed is stored until the predefined storage period expires or you request to delete the data. Certain mandatory legal storage periods may apply notwithstanding the aforementioned.

CookieFirst is used to obtain the legally required consent for the use of cookies. The legal basis for this is article 6(1)(c) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Data processing agreement

We have concluded a data processing agreement with CookieFirst. This is a contract required by data protection law, which ensures that data of our website visitors is only processed in accordance with our instructions and in compliance with the GDPR.

Server log files

Our website and CookieFirst automatically collect and store information in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. The following data is collected:

  • Your consent status or the withdrawal of consent
  • Your anonymised IP address
  • Information about your Browser
  • Information about your Device
  • The date and time you have visited our website
  • The webpage url where you saved or updated your consent preferences
  • The approximate location of the user that saved their consent preference
  • A universally unique identifier (UUID) of the website visitor that clicked the cookie banner